Porządek Mszy św. :


- niedziele i święta:
  8.00, 10.30 i 15.30

- dni powszednie: poniedziałek

  8.00
 - od wtorku do soboty

   18.00.

 

DELEGAT DS. OCHRONY DZIECI
I MŁODZIEŻY ARCHDIECEZJI KATOWICKIEJ

SAKRAMENTY

Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją" (KKK 1131).

Sakramenty święte przeznaczone są dla żywych i dla wierzących. W naszym Kościele mamy siedem sakramentów. Są to:

 • chrzest
 • bierzmowanie (s. zstąpienia Ducha Świętego)
 • Eucharystia (Komunia Święta) (eucharystia) 
 • pokuta (spowiedź, sakrament pokuty i pojednania)
 • namaszczenie chorych
 • kapłaństwo
 • małżeństwo

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

       Po urodzeniu dziecka rodzice zgłaszają w kancelarii pragnienie jego ochrzczenia. Przynoszą akt urodzenia wydany przez Urząd Stanu Cywilnego.   Wypełniają zgłoszenie dziecka do Chrztu św. i omawiają związane z Chrztem sprawy.

Rodzicami chrzestnymi mogą być tylko bierzmowani katolicy, którzy ukończyli 16 lat, jeśli są małżonkami to powinni  pozostawać w związku sakramentalnym. Rodzicami chrzestnymi mogą być tylko tacy katolicy, którzy dają przykład życia sakramentalnego, modlitwy i troszczą się o realizację w swoim życiu katolickiej moralności.

Nauki przedchrzścielne dla rodziców i rodziców chrzestnych odbywają się w piątek poprzedzający Chrzest o godzinie 18.30. Rodzice chrzestni pochodzący spoza parafii przynoszą na to spotkanie zaświadczenie od swojego proboszcza, że są praktykującymi katolikami.

Zachęcamy rodziców do świętowania także pierwszej rocznicy Chrztu św., tzw. roczku. 

 

SAKRAMENT KOMUNII ŚW.

„Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26, 26-28).

 Pierwsza Komunia święta, dla dzieci z III klas Szkoły Podstawowej, w naszej parafii ma miejsce w drugą niedzielę maja każdego roku.

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 

„Skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego, jak to, które zostało udzielone w dniu Pięćdziesiątnicy. Wyciska ono w duszy niezatarte znamię - charakter, przynosi wzrost łaski chrzcielnej: zakorzenia głębiej w synostwie Bożym, ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Jego Kościołem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udziela specjalnej mocy do wyznawania wiary chrześcijańskiej” (Katechizm Kościoła Katolickiego).

 

Przygotowanie do przyjęcia tak wielkich darów dokonuje się w 7 i 8 klasie szkoły podstawowej podczas katechezy oraz poprzez comiesięczne spotkania przy parafii i udział w Mszy św.

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

"„... ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci”.

  Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed terminem zawarcia związku małżeńskiego i przekładają następujące dokumenty:

 • potwierdzenie udziału w naukach przedślubnych , w przypadku ślubu konkordatowego zaświadczenie z USC o stanie wolnym
 • metrykę chrztu (wydana w parafii chrztu; ważna przez 3 miesiące)
 • świadectwo katechezy z ostatniej klasy szkoły średniej (ponadgimnazjalnej)
 • dowód osobisty
tworzenie stron webon.pl